line@ask
tel@
share

การปิดป้ายแสดงราคา

5 แนวทางปิดป้ายแสดงราคา
ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ!

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศให้ ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนี้ คือ

1. แสดงราคาให้ปรากฎบนแผ่นกระดาษ / ไม้ / กระจก ผนังหรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ที่สินค้า / บริการ โดยแสดงราคาต่อหน่วย ซึ่งจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีเลขอารบิคที่ชัดเจน เปิดเผย อ่านง่าย ข้อความ / รายการที่แสดงต้องเป็นภาษาไทย

2. ให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแสดงตัวเลขราคา มีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 15 ซม. ไว้หน้าสถานีบริการ

3. กระเช้าของขวัญชุดไทยธรรม / สังฆทาน ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีก ตามข้อ 1 พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ / ราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุ รวมทั้งค่าบรรจุ ตัวอักษรและตัวเลข ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป

4. เมื่อมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากราคาจำหน่ายปลีกสินค้า/บริการ ที่แสดงไว้ต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกลว่าให้ชัดเจนและครบถ้วนควบคู่กัน

5.การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการต้องแสดงราคาให้ตรงตามราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อมูลจาก : กรมการค้าภายใน

« กลับ