line@ask
tel@
share

6 คุณสมบัติของเจ้าของที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จรุ่งเรือง จากผลวิจัยฮาร์วาร์ด

6 คุณสมบัติของเจ้าของที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จรุ่งเรือง จากผลวิจัยฮาร์วาร์ด

หลายคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จ ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากพยายามหาคำตอบว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีความแตกต่างจากคนทั่วไป อะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ใครคนหนึ่งทำธุรกิจได้รุ่งมากกว่าคนอื่น?

ทีมวิจัยจาก Harvard Business Review (พ.ศ. 2555) ได้ทดลองค้นหาคำตอบนี้เช่นกัน โดยทำการวิจัยกับเจ้าของธุรกิจกว่า 17,000 รายที่มีความชำนาญด้านเทคนิคแตกต่างกันไป ประกอบกับผลงานวิจัยของ Gibb (พ.ศ. 2536) และ Shook et. al (พ.ศ. 2546) สามารถสรุปออกมาได้ว่า ศักยภาพที่คน ๆ หนึ่งจะทำธุรกิจให้สำเร็จได้นั้น สามารถวัดได้ด้วยทักษะสำคัญ 6 ด้าน แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม 1 : Soft Skills

สื่อถึงความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะด้านสังคม การสื่อสาร ประกอบด้วย

  1. ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership)

ความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความเข้าอกเข้าใจในผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังความคิดเห็นคนอื่นอย่างเปิดกว้าง สามารถมอบหมายงานได้เข้ากับคน กระจายงานได้ยุติธรรม รู้จักมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาในการให้รางวัลและลงโทษ

  1. ด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

หมายถึง การรู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า เข้าใจความต้องการของคู่เจรจา ความสามารถในการพูดโน้มน้าว สามารถคาดการณ์อุปสรรคและโอกาสในการต่อรอง และมีทักษะในการปิดการขาย

  1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

สามารถคิดนอกกรอบ กล้าที่จะแตกต่าง กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ รู้จักเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวมาตกผลึกให้เป็นไอเดียใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อยอดปฏิบัติจริงได้ และคิดหาทางแก้ปัญหาในแบบที่ไม่เหมือนใคร

กลุ่ม 2 : Mindset

รูปแบบความคิด ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ส่งผลต่อการแสดงและการตัดสินใจ ประกอบด้วย

  1. การโฟกัสกับการทำธุรกิจ (Focus)

มุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ให้ความสำคัญกับธุรกิจเป็นอันดับต้น ๆ ในชีวิต มีเป้าหมายชัดเจน จดจ่อกับการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า มองการณ์ไกล ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีแผนและจุดประสงค์

  1. มีใจรักในธุรกิจที่ทำ (Passion)

รักและภาคภูมิใจในธุรกิจที่ทำอยู่ มองเห็นคุณค่าของธุรกิจที่นอกเหนือจากตัวเงิน มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ว่าต้องการสร้างโลกให้ดีขึ้น มีใจที่จะพัฒนาตัวเองและธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง

  1. การผลักดันสู่การปฏิบัติจริง (Action)

สามารถเอาไอเดียและแผนมาลงมือปฏิบัติจริงได้ รู้จักบริหารความเสี่ยง เลือกใช้คน หาคอนเนคชั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายได้จริง

6 คุณสมบัติของเจ้าของที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จรุ่งเรือง จากผลวิจัยฮาร์วาร์ด

ใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นนายตัวเอง ก็สามารถเอาทั้ง 6 ข้อนี้มาเช็คตัวเองก่อนได้คร่าว ๆ ว่าให้คะแนนตัวเองในแต่ละด้านแค่ไหน ถ้ารู้สึกว่ายังขาดข้อไหนไป ก็ไม่ต้องเสียกำลังใจ เพราะทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ตลอดครับ

ขอบคุณบทความจาก : https://www.powersmethai.com/

« กลับ